Zarząd Studenckiego Koła Przewodników Beskidzkich w Katowicach informuje, że Zebranie Walne SKPB Katowice odbędzie się 13 stycznia 2022 roku o godzinie 18.30 w sali szkoleniowej A w kompleksie Opolska – wejście od ul. Sobieskiego 11 lub od ul. Opolskiej 22.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad Zebrania Walnego przez prezes SKPB.
 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza walnego zebrania w głosowaniu jawnym.
 3. Stwierdzenie przez przewodniczącego zebrania walnego prawomocności zebrania walnego na podstawie listy obecnych.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Podziękowania ustępującego zarządu.
 6. Wybór komisji pełniącej funkcje komisji skrutacyjnej, mandatowej oraz komisji uchwał i wniosków.
 7. Sprawozdanie ustępującego zarządu.
 8. Wystąpienie Komisji Rewizyjnej OM PTTK.
 9. Dyskusja nad sprawozdaniem.
 10. Wniosek w sprawie absolutorium, głosowanie jawne.
 11. Wyłonienie kandydatów do nowego zarządu.
 12. Wybory nowego zarządu w głosowaniu tajnym.
 13. Przedstawienie wyników głosowania przez komisję skrutacyjną.
 14. Zebranie konstytuujące nowych władz.
 15. Wystąpienie nowego prezesa.
 16. Dyskusja.
 17. Wolne wnioski i głosowanie nad wnioskami zgłoszonymi w trakcie obrad Zebrania Walnego.
 18. Zakończenie Zebrania Walnego.

Serdecznie zapraszamy!
Zarząd SKPB Katowice