Zarząd Studenckiego Koła Przewodników Beskidzkich w Katowicach informuje, że Walne Zebranie SKPB Katowice odbędzie się 18 stycznia 2023 roku, w sali C kompleksu biurowego przy ul. Opolskiej 22, o godzinie 18.00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad Walnego Zebrania przez prezes SKPB Katowice.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania w głosowaniu jawnym.
 3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego Walnego Zebrania prawomocności Walnego Zebrania na podstawie listy obecnych.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wręczenie Parzenic osobom zasłużonym dla SKPB.
 6. Podziękowania ustępującego zarządu.
 7. Wybór komisji pełniącej funkcje Komisji Skrutacyjnej, Mandatowej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
 8. Sprawozdanie ustępującego zarządu.
 9. Wystąpienie Komisji Rewizyjnej OM PTTK.
 10. Dyskusja nad sprawozdaniem.
 11. Wniosek w sprawie absolutorium, głosowanie jawne.
 12. Wyłonienie kandydatów do nowego zarządu.
 13. Wybory nowego zarządu w głosowaniu tajnym.
 14. Przedstawienie wyników głosowania przez Komisję Skrutacyjną.
 15. Zebranie konstytuujące nowych władz.
 16. Wystąpienie nowego prezesa.
 17. Dyskusja.
 18. Wolne wnioski i głosowanie nad wnioskami zgłoszonymi w trakcie obrad Walnego Zebrania.
 19. Zakończenie Walnego Zebrania.

Sprawozdanie z kadencji dostępne jest na forum TUTAJ

Serdecznie zapraszamy!